Deze Transportvoorwaarden hebben betrekking op rechtsbetrekkingen in relatie tot transportdiensten en aanvullende diensten van Cool Runnings Transport BV en zijn van toepassing verklaard op iedere aanbieding en iedere overeenkomst als ook op de levering en het gebruik van diensten van Cool Runnings Transport BV. 

Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Nationaal Vervoer / Internationaal Vervoer
Het binnenlands vervoer vindt plaats onder dekking van Algemene Vervoerscondities 2002. Het internationaal vervoer vindt plaats onder dekking van Nederlandse CMR condities.  Deze zijn te downloaden op onze website www.cool-runnings.nl.

Koeriers- en Expressediensten
Hiervoor gelden de AVK-condities voor koeriers en expressediensten. Deze zijn te downloaden op onze website www.cool-runnings.nl.

Opslag en aanverwante diensten
Voor opslag en aanverwante diensten gelden de Physical Distribution voorwaarden. Deze zijn te downloaden op onze website www.cool-Runnings.nl.

Reclamaties
Reclamaties over goederen dienen op de aftekenlijst/pakbon te worden aangetekend. Opgetreden schade en afhandeling ervan wordt volgens de AVC/CMR/Physical Distribution condities afgehandeld.

Transportverzekering
Goederen zijn tijdens transport verzekerd volgens AVC of CMR condities. De maximale aansprakelijkheid van de vervoerder bedraagt € 3,40 per bruto kilogram bij AVC en SDR 8,33 per bruto kilogram bij CMR.

Cool Runnings Transport BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien de schade voormelde verzekerde bedragen overstijgt.

Betalingsvoorwaarden
Wij behouden ons het recht voor de opdrachtgever te wijzen op niet betaalde facturen. Indien de betalingstermijn wordt overschreden, behouden wij ons het recht voor de vordering uit handen te geven, waarbij de kosten voor incasso en rente over de openstaande posten voor rekening van de opdrachtgever zijn.

Opdrachtgever is niet gerechtigd verrekening toe te passen ten aanzien van openstaande bedragen, welke krachtens deze overeenkomst opdrachtgever in rekening zijn gebracht.

Indien bepaalde betalingsvoorwaarden niet voldoende uiteengezet zijn, verwijzen wij naar de algemene betalingsvoorwaarden van Transport en Logistiek Nederland. Deze zijn te downloaden op onze website
www.cool-runnings.nl.

Met betrekking tot alle bovenstaande voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie in de Nederlandse taal van toepassing. Een kopie van bovenstaande voorwaarden wordt op 1e verzoek kosteloos toegezonden. Deze zijn tevens terug te vinden op onze website www.cool-Runnings.nl.

Tarieven
Alle tarieven zijn in Euro's, exclusief BTW en exclusief een overeengekomen dieseltoeslag. Voor leveringen op zater-, zon- en feestdagen en leveringen naar de Waddeneilanden gelden aparte tarieven (op aanvraag en in overleg).Alle tarieven worden jaarlijks geïndexeerd o.b.v. NEA-index.

Remboursement
Voor remboursleveringen wordt een incassoprovisie berekend.

Verpakking / etikettering
De aangeboden goederen moeten transportwaardig verpakt zijn en per collo voorzien zijn van duidelijke gegevens omtrent het product en volledige adressering van de ontvanger (naam, adres, postcode en woonplaats). Tevens dient duidelijk aangegeven te zijn of het koel- of vriesgoederen betreft. Voor schade aan goederen als gevolg van ondeugdelijke verpakking blijft opdrachtgever te allen tijde verantwoordelijk.

Aanmelden zendingen
Zendingen t.b.v. ons distributienetwerk dienen te allen tijde op de dag van afhaling voor 15:30 uur aangemeld te worden bij onze afdeling Planning (planning@cool-runnings.nl). Opdracht tot afhaling van deze goederen wordt op vaste dagen ingepland, of minimaal 24 uur voorafgaand aan de verlading per email gemeld bij onze afdeling Planning (planning@cool-runnings.nl).

Expresseritten dienen altijd per email bij onze afdeling Planning bevestigd te worden.

Hoeveelheden
Het aantal colli per levering dient duidelijk doorgegeven te worden. Dit kan via de aanmelding die per mail verstuurd wordt. Het is belangrijk dat er een duidelijke scheiding wordt gemaakt tussen aantal colli koel, aantal colli vries en eventueel aantal colli droog (ongekoeld). Deze gegevens dienen tevens duidelijk op de vrachtbrief/pakbon, die de zending begeleid, vermeld te worden. Maximale gewicht per collo 20kg.

Levertijden
De aangeboden zendingen worden standaard aangeleverd bij geadresseerde op werkdagen tussen 9:00 - 17:00 uur volgens overeengekomen postcodeschema. Deze is op te vragen bij Afdeling Planning. Opdrachtgever dient geadresseerde te informeren over dag van levering; opdrachtgever dient Cool Runnings Transport BV in kennis te stellen van afwijkende openingstijden. Voor leveringen binnen een bepaald tijdsblok kunnen toeslagen in rekening worden gebracht. Deze dienen vooraf met de afdeling Planning besproken te worden.

Wachttijd
Voor het laden en lossen van vrachten wordt standaard een lostijd aangehouden van 10 minuten. Overschrijding hiervan wordt doorberekend per 15 minuten. Overschrijding van de standaard lostijd wordt altijd gemeld bij opdrachtgever door afdeling Planning.

Foutvracht / retouren
Zendingen die om welke reden dan ook, buiten onze schuld en na telefonisch overleg met de opdrachtgever niet kunnen worden afgeleverd, gaan terug naar ons depot. Voor een eventuele 2e aanbieding, of teruglevering bij de opdrachtgever wordt een overeengekomen tarief doorberekend. Voor goederen die tegelijk met een levering retour geladen worden, wordt een aparte vergoeding berekend.

Toepasselijk Recht
Op elke overeenkomst gesloten met Cool Runnings Transport BV is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele juridische geschillen moeten worden gevoerd ten domicilie van Cool Runnings Transport BV.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hieronder vind u een link naar waar u onze overige condities die van toepassing zijn op onze geleverde diensten:


AVC-2002 condities: https://www.sva.nl/themas/prak...

CMR Verdrag: https://www.sva.nl/themas/cmr-...

Physical Distribution voorwaarden: https://www.sva.nl/themas/deel...

LSV-2014 voorwaarden: https://www.fenex.nl/voorwaard...

Chauffeurs waar je écht op kunt vertrouwen

Ze hebben zelfs onze sleutel en alarmcode, zodat ze altijd kunnen leveren, ook als we er niet zijn.

Helemaal top, op tijd geleverd en altijd vers.

Voor ons is snelheid niet zo belangrijk, maar draait het om versheid en de staat van de producten.

Flexibele schil

Rond de feestdagen is het bij ons altijd een gekkenhuis. Cool Runnings is dan onze flexibele schil.

Beoordeling 9,2